Hygienic limit values

Det hygieniska gränsvärdet för ett ämne är den högsta halten av ämnet som är godtagbar på arbetsplatsen. Hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga.
För alla riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen.

Hygienic limit value

Gräns för genomsnittshalt av en luftförorening
i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt
medelvärde.

Level limit value

Hygieniskt gränsvärde för exponering under en
arbetsdag, normalt 8 timmar. Nivågränsvärden
är bindande och får inte överskridas.

Short-term limit value

Hygieniskt gränsvärde för exponering under en
referensperiod av 15 minuter (för ammoniak,
monoisocyanater och diisocyanater gäller
referensperioden 5 minuter).
Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller
vägledande. Bindande korttidsgränsvärden får
inte överskridas.

AFS Hygienic limit values

Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen