Stationär läcksökning

Gasers användning inom industrin 

Gas används inom en mängd olika industrier för flera ändamål, från energiproduktion till materialhantering. Denna användning sträcker sig från bränsle- och värmeproduktion till kemisk tillverkning och livsmedelsförädling. Gasers mångsidighet och egenskaper gör dem oumbärliga inom industrin. 

Energiproduktion 

Inom energisektorn används gaser som naturgas och biogas för att producera elektricitet och värme. Dessa gaser är bränslen för kraftverk och används för att driva ånggeneratorer och turbiner. 

Metallurgi  

Inom metallurgi är gaser som syre, kväve och vätgas nödvändiga för att hantera och producera metaller. Syre används ofta för att öka förbränningen vid smältning av metaller och kväve används för att skydda metaller från oxidation. Vätgas är viktigt för att minska järnmalm till järn. 

Kemisk industri  

Gaser som syre, kväve och väte är avgörande inom kemisk produktion. Syre används som oxidationsmedel i kemiska processer. Kväve används för att förhindra oönskade kemiska reaktioner eller för att skapa en inert atmosfär. Väte är en råvara för flera kemiska processer, inklusive produktion av ammoniak och petrokemikalier. 

Livsmedelsindustrin 

Inom livsmedelsproduktion används gaser för kylning, konservering och paketering. Koldioxid och kväve används för att förlänga hållbarheten på livsmedel genom att skapa en kontrollerad atmosfär i förpackningar. 

Miljöskydd 

Gaser används även inom miljöindustrin för rening av luft och vatten. Ozon används för vattenrening, medan kolfilter använder sig av aktivt kol för att filtrera och avlägsna föroreningar från luften. 

 Varför behövs kalibreringsgaser? 

Kalibreringsgaser är nödvändiga för att säkerställa att gasmätningsinstrument är korrekt kalibrerade och ger exakta mätvärden. Här är några skäl till varför kalibreringsgaser är viktiga: 

Exakt mätning 

För att få tillförlitliga och korrekta mätningar måste gasdetektorer och mätenheter kalibreras regelbundet med kända gaser. Det säkerställer att instrumenten ger noggranna avläsningar av gasnivåer. 

Säkerhet och tillförlitlighet 

Inom branscher som involverar farliga gaser, kemikalier eller arbetsplatser med potentiell exponering för gasläckage är det kritiskt att gasdetektorer och mätenheter är korrekt kalibrerade för att säkerställa arbetstagarnas säkerhet. 

Efterlevnad av regler och standarder  

Många branscher är föremål för regler och standarder som kräver att gasmätningsinstrumenten är korrekt kalibrerade. Detta är särskilt viktigt inom sektorer som miljöskydd, processindustri och arbetsmiljöer där strikta riktlinjer för gasexponering följs. 

Preventivt underhåll 

Genom att regelbundet kalibrera gasmätningsinstrument kan man upptäcka eventuella avvikelser eller felaktigheter i instrumentens prestanda. Detta gör det möjligt att åtgärda problem i ett tidigt skede innan det kan påverka noggrannheten i mätningarna.

I det stora hela är användningen av kalibreringsgaser avgörande för att säkerställa att gasmätningsinstrumenten fungerar korrekt och ger tillförlitliga mätningar, vilket i sin tur är avgörande för att garantera säkerhet och följa branschspecifika standarder och regler. 

Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen