Gasanalysator under arbete

Varför det är viktigt att kalibrera ditt gasdetektorsystem 

Gasdetektorer är kritiska verktyg för att säkerställa säkerheten på arbetsplatser där farliga gaser kan förekomma. Dessa system används inom en mängd olika industrier, från kemi och petrokemi till gruvdrift och avfallsbehandling. Men även det mest avancerade gasdetektorsystemet kan förlora sin noggrannhet över tid om det inte kalibreras regelbundet.  

Förstå kalibrering 

Kalibrering av ett gasdetektorsystem innebär att justera och verifiera instrumentets avläsningar mot en känd standard eller referenspunkt. Detta säkerställer att detektorn ger korrekta och tillförlitliga värden, vilket är avgörande för att upptäcka farliga nivåer av gaser som kan utgöra en risk för hälsa och säkerhet.

Varför kalibrera? 

  1. Noggrannhet och tillförlitlighet: Gasdetektorer är känsliga instrument som kan drabbas av drift eller avvikelse över tid. Regelbunden kalibrering ser till att instrumenten mäter gasnivåer korrekt, vilket är avgörande för att snabbt identifiera och reagera på potentiella faror.
  1. Säkerhet på arbetsplatsen: Okalibrerade gasdetektorer kan ge felaktiga avläsningar, vilket kan leda till att farliga situationer inte upptäcks i tid. Detta kan innebära allvarliga hälsorisker för anställda och kan i värsta fall leda till olyckor och dödsfall. Genom att kalibrera gasdetektorerna regelbundet minimerar du dessa risker och upprätthåller en säker arbetsmiljö.
  1. Efterlevnad av lagar och regler: Många branscher styrs av strikta säkerhetsföreskrifter som kräver regelbunden kalibrering av gasdetektorsystem. Att inte följa dessa föreskrifter kan leda till juridiska konsekvenser och böter, samt risk för indragna tillstånd.
  1. Förlängd livslängd för utrustning: Regelbunden kalibrering och underhåll kan förlänga livslängden på ditt gasdetektorsystem. Det säkerställer att alla komponenter fungerar korrekt och kan upptäcka problem innan de leder till större fel eller behov av kostsamma reparationer.

Hur ofta bör du kalibrera? 

Frekvensen för kalibrering beror på flera faktorer, inklusive vilken typ av gasdetektor som används, arbetsmiljön och specifika regler för din bransch. Generellt rekommenderas det att kalibrera gasdetektorer minst en gång per år. För vissa applikationer och miljöer med högre risk kan det vara nödvändigt med mer frekvent kalibrering, exempelvis varje kvartal eller till och med varje månad. 

Steg i kalibreringsprocessen 

  1. Förberedelse: Förbered gasdetektorn och kalibreringsutrustningen enligt tillverkarens anvisningar. Se till att arbetsområdet är säkert och att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.
  1. Nollställning: Nollställ detektorn i en miljö fri från målgasen för att säkerställa att den inte påverkas av bakgrundsnivåer av gasen.
  1. Exponering för referensgas: Exponera detektorn för en känd koncentration av kalibreringsgas. Detta steg kontrollerar och justerar detektorns avläsningar för att matcha referensvärdena.
  1. Justering: Justera detektorns kalibrering enligt de avläsningar som erhållits vid exponeringen för referensgasen. Detta säkerställer att detektorn ger korrekta avläsningar i fält.
  1. Dokumentation: Registrera kalibreringsresultaten och dokumentera processen noggrant. Detta är viktigt för efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och för framtida referens.
Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen