ATEX och märkning av instrument

ATEXATEX betyder Atmosphére Explosible och handlar om klassning av explosionsfarliga områden och CE-märkning av utrustningen 2014/34/EU EN 60079.

ATEX-klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av tändkällor, typ elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet.

En explosiv atmosfär är en blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller brännbart damm i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

Ett explosionsfarligt område är ett område där en explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma eller damm tillsammans med luft förekommer. Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och varaktighet av en explosiv atmosfär.

 

ZON 0

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förekommer ständigt eller långvarigt. Mycket hög risk.

ZON 1

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förväntas förekomma vid hantering. Hög risk.

ZON 2

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering. Om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt. Liten risk.

CE märkning (direktiv 94/9/EG) av instrument för användning i explosionsfarlig miljö och nedanstående bild förklarar vad ditt instrument är avsett för:

 

Märkning EX utrustning